Toggle Main Menu Toggle Search

Open Access padlockePrints

Belägrade städer : Den nya militära urbanismen (Swedish)

Lookup NU author(s): Professor Stephen Graham

Downloads

Full text is not currently available for this publication.


Abstract

Stadsrummet militariseras alltmer i vår globala värld. Säkerhetszoner inrättas för att fysiskt trygga den befintliga politiska och finansiella ordningen och vanliga medborgare övervakas på diverse sofistikerade elektroniska vis. Denna utveckling är enligt urbanforskaren Stephen Graham en följd av en intensifierad korsbefruktning av civil och militär övervakningsteknik. Utvecklingen tar sig inte nödvändigtvis samma uttryck i västvärldens storstäder som i krigsområdena i andra delar av världen, men det högteknologiska våldet bygger i grund och botten på samma uppsättning idéer överallt och på samma tendens att demonisera ”de andra”. Ett ut­tryck för denna nya militära urbanism, som Graham kallar den, är det utbredda bruket av krigsmetaforer i beskrivningen av det urbana samhällets villkor – att det utkämpar ett krig mot droger, brottslighet, terror, mot själva otryggheten, ett krig som är obegränsat i tid och rum."Belägrade" städer belyser den militära urbanismen i ett sociologiskt och historiskt perspektiv och pekar bland annat på förbindelserna med det kalla krigets retorik och världsbild. Framställningen har samtidigt en journalistisk åskådlighet och rymmer många konkreta nedslag i den förändrade vardagsverklighet som stadsinvånare, i synnerhet fattiga och utsatta sådana, har att hantera jorden över. Stephen Graham visar också på möjliga strategier för att – i det stora såväl som det lilla – bjuda den nuvarande utvecklingen motstånd.


Publication metadata

Author(s): Graham S

Translator(s): Gundenäs, H

Publication type: Authored Book

Publication status: Published

Year: 2014

Number of Pages: 226

Print publication date: 06/05/2014

Publisher: Bokförlaget Daidalos

Place Published: Stockholm, Sweden

URL: http://www.daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=645

Library holdings: Search Newcastle University Library for this item

ISBN: 9789171734259


Share